Draws Abound Round 7 of Shamkir Chess 2017

All games were drawn in Round 7 of Shamkir Chess 2017.

Shamkir Chess 2017 Round 7 Results

Eljanov, Pavel – So, Wesley ½-½
Harikrishna, P. – Wojtaszek, Radoslaw ½-½
Karjakin, Sergey – Kramnik, Vladimir ½-½
Mamedyarov, Shakhriyar – Adams, Michael ½-½
Radjabov, Teimour – Topalov, Veselin ½-½

Thus, with 2 more rounds to go, Shakhriyar Mamedyarov still leads by a full point.

Shamkir Chess 2017 Ranking after Round 7

One Comment

Leave a Reply